Anas Muhammed

Anas Muhammed

Anna Buchmann

Anna Buchmann

Ashraf Abozeid

Ashraf Abozeid

Bora Bayrakçi

Bora Bayrakçi

Cady Nasr

Cady Nasr

Dina Al Najjar

Dina Al Najjar

Fadi Ajjoub

Fadi Ajjoub

Hadir Hawash

Hadir Hawash

Heba Hatem Aggour

Heba Hatem Aggour

Hebatuallah Hendawy

Hebatuallah Hendawy

Jasmin Shata

Jasmin Shata

Jesus Martinez

Jesus Martinez

Juan Sebastian Alvarado Vargas

Juan Sebastian Alvarado Vargas

Julia Schloz

Julia Schloz

Mai Adel

Mai Adel

Mariana Lugo

Mariana Lugo

Mohammad Jabi

Mohammad Jabi

Nader Khelifi

Nader Khelifi

Namariq Al-Rawi

Namariq Al-Rawi

Reeham Sayed

Reeham Sayed

Salsabil Fahmy

Salsabil Fahmy

Semegnish E.Gizaw

Semegnish E.Gizaw

Stephanie Gil

Stephanie Gil

Tamer Aly Kamel

Tamer Aly Kamel

Trinidad Fernandez

Trinidad Fernandez

Students 2014


Anas Muhammed

Anas Muhammed

Anna Buchmann

Anna Buchmann

Ashraf Abozeid

Ashraf Abozeid

Bora Bayrakçi

Bora Bayrakçi

Cady Nasr

Cady Nasr

Dina Al Najjar

Dina Al Najjar

Fadi Ajjoub

Fadi Ajjoub

Hadir Hawash

Hadir Hawash

Heba Hatem Aggour

Heba Hatem Aggour

Hebatuallah Hendawy

Hebatuallah Hendawy

Jasmin Shata

Jasmin Shata

Jesus Martinez

Jesus Martinez

Juan Sebastian Alvarado Vargas

Juan Sebastian Alvarado Vargas

Julia Schloz

Julia Schloz

Mai Adel

Mai Adel

Mariana Lugo

Mariana Lugo

Mohammad Jabi

Mohammad Jabi

Nader Khelifi

Nader Khelifi

Namariq Al-Rawi

Namariq Al-Rawi

Reeham Sayed

Reeham Sayed

Salsabil Fahmy

Salsabil Fahmy

Semegnish E.Gizaw

Semegnish E.Gizaw

Stephanie Gil

Stephanie Gil

Tamer Aly Kamel

Tamer Aly Kamel

Trinidad Fernandez

Trinidad Fernandez

Copyright © IUSD 2019 - Ain Shams University